Algemene voorwaarden

Algemeen
Praktijk de IJsvogel is een praktijk voor coaching en begeleiding van begaafde kinderen en hun ouders.
Begaafdheid op meerdere vlakken, cognitief, intuïtief of creatief. Diagnostiek voor beelddenken
middels het wereldspel, reflex integratie en begeleiding aan scholen op begaafdheidsonderwijs.

Praktijk de IJsvogel is opgericht door Lobke Angenent, gevestigd in Elst en ingeschreven bij de kamer
van koophandel onder nummer 87712490.

Definities

 • Opdrachtnemer: Praktijk de IJsvogel i.s.m. die de begeleiding verzorgt. En is aangesloten bij de
  beroepsvereniging Adiona voor kindercoacing, jeugdcoaching en gezonscoachiong.
 • Opdrachtgever: degene die een dienst wil afnemen bij Pura Vida.
 • Cliënt: de persoon die begeleiding ontvangt.
 • Overeenkomst: een mondelinge of schriftelijke overeenkomst die is overeengekomen tussen jou als
  opdrachtgever en praktijk de IJsvogel

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke afspraken en
overeenkomsten van of met Praktijk De Ijsvogel en alle daarmee verband houdende handelingen,
zowel van voorbereidende als uitvoerende inhoud.

Begeleiding kinderen tot en met 16 jaar
Voor kinderen tot en met 16 jaar zijn wij verplicht ons te houden aan de wettelijke regel dat beide
gezaghebbende ouders/verzorgers akkoord moeten gaan met de begeleiding. Kinderen vanaf 12 jaar
ondertekenen zelf ook. Praktijk De IJsvogel heeft dus van beide ( gezaghebbende) ouders een
handtekening nodig voordat gestart kan worden met de begeleiding.
De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere
gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en zijn/ haar toestemming hiervoor
geeft. Hij/ zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen
de begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Praktijk de IJsvogel kan
hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

De uitvoering van de begeleiding
Wanneer je akkoord gaat met mijn algemene voorwaarden kan de begeleiding gestart worden.
Praktijk de IJsvogel zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Praktijk de IJsvogel heeft een inspanningsverplichting naar de ouders of cliënt, nooit een
resultaatverplichting.

Vertrouwelijkheid
Alle informatie die tijdens de begeleiding besproken wordt, zal ik vertrouwelijk behandelen. Ik ben
verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Voor overleg met derden in het belang van het kind,
wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s)/verzorger(s).

Tarieven
Praktijk de IJsvogel hanteert vaste tarieven. Deze tarieven staan vermeld op de website en voor de
begeleiding mondeling of schriftelijk medegedeeld aan de ouder(s) of verzorger( s) van de client. Dit
bedrag is vrijgesteld van BTW ( voor scholen) dan wel inclusief 21% BTW. Tariefswijzigingen worden
minimaal 1 maand van te voren aangekondigd.

Werkwijze

 1. Je kunt contact met ons opnemen om in te schrijven: per telefoon/whatsapp op of 0634131225, per mail op lobke@coachingdeijsvogel.nl of via het contactformulier op de website www.deijsvogel.nl.

 2. Na aanmelding ontvang je een bevestiging per mail of ik neem telefonisch contact op wanneer ik nog vragen heb.

 3. Je ontvangt een vragenlijst per mail als voorbereiding op het ontmoetingsgesprek.

 4. Tijdens het ontmoetingsgesprek bespreken wij de hulpvraag of onderzoeken wij wat de precieze hulpvraag is. Ook kijken wij in dit gesprek of er voor beide een goede klik is en of wij beide overgaan tot begeleiding. Als ik aangeef niet door te willen gaan, geef ik daarvoor altijd mijn redenen zal ik evt. doorverwijzen. De client en/of ouder (s) of verzorger(s) hoeven deze reden niet op te geven.

 5. Mocht je na het ontmoetingsgespek door willen gaan met de begeleiding dan ontvang je een overeenkomst die door de ouder(s) of verzorger(s) getekend moet worden. Kinderen vanaf 12 jaar tekenen ook. Je gaat hiermee akkoord met de algemene voorwaarden en de afgesproken prijs

 6. Het is mogelijk tegen vergoeding een verslag te ontvangen voor bijvoorbeeld de school van het reflexonderzoek en/of de coaching. Bij het wereldspel wel of niet in combinatie met het reflexintergratie onderzoek zit dit verslag standaard bij de prijs in.

 7. De eerste keer is één van de ouders bij de sessie aanwezig. Bij sessies van refelxintergratie is ook één van de ouders aanwezig. Bij coaching kan dit wisselen. Wij bespreken dit in de voorafgaande sessie of ik informeer ouder(s) voor de volgende afspraak. Bij de wereldspelafname is er geen ouder aanwezig. De laatste 10 minuten is één van de ouders in ieder geval aanwezig voor de overdracht bij kinderen t/m 15 jaar. Bij jongeren ouder dan 16 kan dit besproken worden.

 8. De begeleidingsessies kunnen eens per week of minder vaak plaatsvinden. Dit bespreken wij in het ontmoetingsgesprek. Tijdens de begeleiding kan dit veranderen. Dot wordt met de ouder(s) besproken t/m 15 jaar. Daarna wordt dit met de jongere zelf besproken.

Verhindering
Wanneer je niet kunt komen op een afspraak geef dit dan zo spoedig mogelijk door. Dit kan
telefonisch op 06-34131225. Wanneer dit 24 uur vantevoren of eerder gebeurt, reken ik geen kosten.
Wordt de afspraak wel binnen de 24 uur afgezegd, wordt het tarief wel inrekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden
Na elke afspraak dient de opdrachtgever, bij voorkeur, direct te betalen, maar uiterlijk binnen 7 dagen
na de factuurdatum. Daarvoor ontvang de ouder (s) of verzorger(s) een betaalverzoek. Per mail
ontvangen ouder(s) of verzorger(s) een factuur.
Als de betaling niet op tijd binnen is, dan sturen wij een betalingsherinnering. Mocht ook deze betaling
niet binnen 14 dagen zijn betaald, dan zijn wij genoodzaakt de begeleiding op te schorten en een
incassoprocedure op te starten. De kosten die hieraan verbonden zijn komen voor jouw rekening.
Als er problemen zijn ten aanzien van de betaling overleg dan van te voren met ons, zodat we hierover
afspraken kunnen maken.

Klachten
Mochten er klachten zijn over de geleverde diensten, dan vertrouw ik erop dat we daar samen een
oplossing voor vinden. Laat mij binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk weten wat de klacht is.
Beschrijf deze zo gedetailleerd mogelijk. Op grond van de klacht zullen we passende maatregelen
nemen en de manier van afhandelen doornemen en als dat gewenst is ook met de ouder(s) van de
cliënt. We zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat beide partijen zich tot het uiterste hebben
ingespannen om het geschil samen op te lossen.

Praktijk de IJsvogel is aangesloten bij Adiona en u kunt een beroep doen op de .
klachtenfunctionaris van de stichtingDe klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich
onpartijdig op. Zij probeert u en de betrokkene bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor
en wederhoor toe te passen. Zij beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel. Uw informatie
wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de
aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

Klachtenfunctionaris:
mevrouw L. de Boon
telefoonnummer: 06-48445538
Het e-mail adres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is: bemiddeling@quasir.nl

Aansprakelijkheid
Bij lichamelijke en/of psychische klachten, dient altijd eerst een arts of specialist te worden
geraadpleegd. Ik geef geen medisch advies en stel geen diagnoses.

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de
consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van begeleiding als daarna. Wij zijn niet
aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met,
de geboden diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde.

Praktijk De Ijsvogel
Lobke Angenent
1e Molenbergstraat 2
6661VM Elst (GLD)
lobke@coachingpraktijkdeijsvogel.nl