Privacyverklaring Coaching praktijk De IJsvogel

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van
persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de
AVG, is Coaching praktijk de IJsvogel gevestigd te Elst (GLD) ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 87712490

Indien wij op onze website van cookies gebruikmaken, kan dat alleen nadat uw toestemming
is verkregen. Zodra u onze website bezoekt ontvangt u uitleg over cookies en kunt u bepalen
of u cookies accepteert of weigert.

Persoonsgegevens
– Doel van verwerking
Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens),
met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen
dienstverlening. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien u ons uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website
of anderszins, dan gebruiken wij deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met
u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan
worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

– Verwerken persoonsgegevens
Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer
persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze
persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en
verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.

De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

– Beveiliging
We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij
de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruikmaken van een of meerdere
verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische
beveiliging te verzekeren, sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn
overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet
buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke
afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een
administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.
We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van
de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn
verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de
overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Rechten betrokkene
Wij respecteren uw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG aan u
toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie
en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt
u hierover contact met ons opnemen.